สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ

สำหรับ
เว็บไซต์ : http://www.sc.psu.ac.th/units/genome/CGBR/index.html

ข้อมูลทั่วไป

สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์สร้างความเข้มแข็งให้กับการวิจัยด้านจีโนม การถอดรหัสพันธุกรรมและสร้างฐานข้อมูลจีโนม สร้างเครือข่ายงานวิจัยโดยเป็น hub ด้านจีโนมและชีวสารสนเทศให้กับกลุ่มวิจัยอื่น พัฒนางานวิจัยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างบุคลากรให้มีความรู้เชิงบูรณาการ และสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสตร์ใหม่คือ ชีวสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายงานวิจัยหลัก คือ จีโนมและชีวสารสนเทศทางการเกษตร (จะเน้นเกี่ยวกับ กุ้ง ยาง และปาล์มน้ำมัน) จีโนมและชีวสารสนเทศทางการแพทย์ เป็นต้น