สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ระยะที่ 2

สำหรับ
เว็บไซต์  http://www.membrane.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการรับทุนพัฒนาบุคลากรของ ทบวงมหาวิทยาลัยในปี 2539 เพื่อศึกษาวิจัยด้านชีวฟิสิกส์ และเมมเบรนเทคโนโลยี ภายใต้ความช่วยเหลือของ UNESCO Centre for Membrane Science and Technology, University of New South Wales และในปีเดียวกันได้เริ่มจัดตั้งเป็น “ กลุ่มวิจัยชีวฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน”

จากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัญหาน้ำทะเลรุกแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่ชายฝั่ง และปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติที่ปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนัก ทำให้น้ำดื่ม / น้ำใช้ในธรรมชาติขาดคุณภาพ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กลุ่มวิจัยจึงมีหารศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมมเบรน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการด้านคุณภาพน้ำดื่มในระยะแรก โดยมีการวิจัยและพัฒนาเมมเบรน เพื่อการแยกอนุภาคระดับไมโครถึงนาโน และในปี 2545 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็น “ สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน” โดยคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย ปฏิบัติงานตามแผนงานซึ่งทำข้อตกลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย

เพื่อเสริมงานบัณฑิตศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทันมากขึ้นประสานงานกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เพื่อจัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาค นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านวิจัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ฝึกฝนการจัดการความรู้และมีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการ เป็นการทำงานร่วมกันของบุคลากรหลายสาขาวิชาจึงกล่าวได้ว่าการพัฒนางานของกลุ่มวิจัยตั้งแต่ปีที่เริ่มต้นจนกระทั่งพัฒนามาสู่การจัดตั้งเป็นสถานวิจัยฯ เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตศึกษาอย่างมีบูรณาการ