สถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

สำหรับ
เว็บไซต์  http://portal.in.th/nprc/pages/main/

ข้อมูลทั่วไป

เป็นการรวมกลุ่มนักวิจัยสหสาขาของคณะวิทยาศาสตร์เข้ามาอยู่ใสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อร่วมกันศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยมีผลงานทางวิชาการที่มีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและนักวิจัยในกลุ่มได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกให้ดำเนินการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมของห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ที่จะใช้ทำการวิจัยเพื่อเสริมศักยภาพของบุคลากรให้สนองต่อเป้าประสงค์ข้อที่ 1 ของ มหาวิทยาลัยที่มุ่งจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยกล่าวคือ เพื่อเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ และพัฒนาให้เกิดรูปธรรมของนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนอนาคตและก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำและเป้าประสงค์ข้อที่ 2 ได้แก่ เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัยสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถผลิตบัณฑิตได้มากขึ้น