สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ำมันปาล์ม

สำหรับ
เว็บไซต์ :  www.poptec.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมปาล์มและน้ำมันปาล์มที่มีต่อชุมชนภาคใต้ จึงได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มที่มีต่อชุมชนภาคใต้ จึงได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และเมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้จัดตั้งกลุ่มวิจัยในสาขาความเป็นเลิศด้านน้ำมันปาล์มโดยทำงานวิจัยหลักๆ คือการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือและการบำบัดน้ำเสีย และการใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม มีผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงประสงค์จะจัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขึ้นเพื่อจะได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหรรมปาล์มน้ำมันมากขึ้น