สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน

สำหรับ
เว็บไซต์  http://www.biodiesel.eng.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม แก๊สชีวภาพ และอื่น ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และศึกษาวิจัยด้านน้ำมันปาล์มในช่วงเวลาใกล้ ๆ กัน แต่ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือ เมื่อ ปี พ.ศ. 2526 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการพัฒนาอุปกรณ์หีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก และในปี 2527 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เริ่ม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กตามพระราชดำริ และได้ดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ในด้านไบโอดีเซลนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เริ่มศึกษาวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และจากการกำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ปี 2546-2549) ที่สนับสนุนการจัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทาง เพื่อให้ทิศทางการวิจัยประเภทที่มีลักษณะเฉพาะมีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถรองรับงาน บัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดตั้งสถานวิจัยและพัฒนา พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมันขึ้น เพื่อศึกษาและพัฒนาตั้งแต่เทคโนโลยีการแปรรูป น้ำมันปาล์มของภาคเกษตรกรและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลงานต่อเนื่องมาจากงานวิจัยในหลายโครงการ ของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล เช่น การสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 1,000 ลิตรที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี 2545 การสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 400 ลิตร ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ จ.นราธิวาส ในปี 2546 และงานวิจัยการนำเอาไขน้ำมันปาล์มจากบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นไบโอดีเซล เป็นต้น ตลอดจนการทดสอบการใช้น้ำมันปาล์มและเมทิลเอสเตอร์ ในเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งหลายโครงการได้รับทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากมูลนิธิชัยพัฒนาเงินกองทุนพระราชทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร) รวมทั้งจากเงินรายได้ของทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมันในปัจจุบัน ได้ขยายกำลังการผลิตไบโอดีเซลเพื่อการวิจัยมากขึ้นเป็นประมาณ 5,000 ลิตรต่อสัปดาห์ สร้างชุดสาธิตการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องเพื่อแสดงให้ผู้สนใจสามารถเข้าใจกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นทำการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ เช่น กรดไขมัน และไขสบู่ ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นของแข็ง การใช้ไมโครเวฟในการผลิตไบโอดีเซล และอื่น ๆ นอกจากนั้นยังได้รับงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย์ ปริมาตร 10,000 ลิตร/วันของจงหวัดกระบี่ และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซลปริมาตร 10,000 ลิตร/วัน ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย

ความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของสถานวิจัยฯ คือการได้มีโอกาสถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จฯ มาทอดพระเนตรผลงานวิจัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549และในฐานะองค์ประธานกรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนาได้ทรงพระกรุณาอนุมัติเงินทุนวิจัยให้สถานวิจัยฯ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านไบโอดีเซลเพื่อการแข่งขัน อันจะเป็นต้นแบบให้เกิดแนวทางการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า100,000 ลิตรต่อวันต่อไป