สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน

สำหรับ
เว็บไซต์  http://www.natres.psu.ac.th/Researchcenter/palm/palm_index.htm

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ในชื่อ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน ซึ่งขึ้นตรงกับสำนักวิจัยและพัฒนา ต่อมาในปี 2544 ได้โอนย้ายหน่วยงานด้านเขตกรรม มายังคณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการจัดตั้งฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีภาระงานวิจัยและพัฒนาเน้นทางด้านเขตกรรมของปาล์มน้ำมัน รวมถึงงานด้านเศรษฐศาสตร์และการตลาดโดยมีการทำงานวิจัยร่วมมือกันกับหน่วยงานต่างๆ ในคณะทรัพยากรธรรมชาติและมีการร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆด้วย นอกจากนั้นยังมีหน้าที่หลัก ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในคณะทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน และให้บริการวิชาการด้านปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาปาล์มน้ำมันและผู้สนใจทั่วไป