สำหรับ

เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษา สามารถใช้บริการ ต่างๆที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ โดยใช้ PSU Passport (แนะนำPSU Passport) เป็นกุญแจในการ เข้าใช้บริการ ซึ่งE -Mail Address นักศึกษาจะได้ E-Mail Address อัตโนมัติ เป็นรหัส นักศึกษา ตามด้วย @email.psu.ac.th เช่น นักศึกษา รหัส 5410110001 จะมี e-mail address เป็น 5410110001@email.psu.ac.th โดยนักศึกษาสามารถใช้งานได้ที่ http://www.outlook.com/email.psu.ac.th ใช้ Username เป็น 541011001@email.psu.ac.th และ Password ในครั้งแรก เป็นเลขที่บัตรประชาชน เมื่อ Login เข้าไปได้ในครั้งแรกแล้ว สามารถตั้งรหัสผ่านได้ตามต้องการ

เว็บไซต์ http://www.outlook.com/email.psu.ac.th