สภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี

เว็บไซต์ http://senate.pn.psu.ac.th/

สภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522