สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

เบอร์ติดต่อ0-7428-6968 โทรสาร 0-7428-6961
เว็บไซต์ http://www.nr-iri.psu.ac.th/

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา เป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมทางด้านยางพารา รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการต่างๆ ให้กับเกษตรกร และภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. กำหนดแนวทางและนโยบาย รวมทั้งดำเนินการงานวิจัยสหวิชาการที่เกี่ยวข้องกับยางพารา
 2. ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตศึกษาของทุกคณะ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านยางพารา ป้อนสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรม
 3. ดำเนินการวิจัยที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจสถาบันฯ

 1. วิจัยและพัฒนายางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ยางพารา การตรวจสอบพันธุกรรม การควบคุมโรคยางพารา เป็นต้น ไปจนถึงปลายน้ำ เช่น การแปรรูปผลผลิตจากยางในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 2. ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถนำความรู้ทางวิชาการไป ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ในทุกด้านซึ่งเป็นความต้องการของ ประเทศ
 3. ให้คำปรึกษาและส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ทำงานวิจัยร่วมกับเอกชนในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
 4. จัดทำฐานข้อมูล (knowledge bank) ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราอย่างครบวงจร ทั้งในด้านของการปรับปรุงพันธุ์ยาง ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยเป็นแหล่งของฐานข้อมูลวิจัย ศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิจัยในแหล่งวิชาการต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลจัดทำข้อมูลเป็นระบบ
 5. เป็นหน่วยงานที่ร่วมให้บริการตรวจสอบคุณภาพ และออกใบรับรองคุณภาพยางหรือผลิตภัณฑ์ยาง
 6. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
 • เทคโนโลยีการจัดการสวนยางให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนมากที่สุด
 • การจัดการของเสียในกระบวนการผลิต โดยให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการกำจัดหรือบำบัดของเสีย รวมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ประกอบการเรื่องการใช้ประโยชน์จากของ เสีย
 • การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อรองรับข้อตกลงการค้าระดับนานาชาติ
 • เทคโนโลยีการแปรรูปยางพาราอย่างง่าย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในชุมชน และสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เป็นที่รู้จักและสร้างตลาดทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ