สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

เบอร์ติดต่อ 0-7333-1302
เว็บไซต์ http://exten.pn.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์ขององค์กร

“เป็นผู้นำด้านบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม”

พันธกิจขององค์กร

1. ผลิตงานบริการวิชาการ ที่หลากหลายรูปแบบ และมีคุณภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
2. เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย สู่ชุมชน และเสริมสร้าง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์กร สถาบัน และประชาคม ทั้งในระดับ บุคคล ท้องถิ่น และประเทศชาติ
3. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการ

ความเป็นมา/ภารกิจ

“สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดิมชื่อว่า “โครงการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมภาคพิเศษ” จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายหลักสำคัญ ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่จะนำทรัพยากรด้านกำลังคน วิทยาการ/เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยไปใช้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะต่อชุมชนในจังหวัดภาคใต้ ได้รับประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2529 ให้เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ การจัดอบรมสัมมนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การบริการแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน การสาธิตบริการอาหารแก่ชุมชน การบริการสื่อการเรียนรู้ VDO on Demand และ Radio on Demand โดยมีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องวิทยาเขตหาดใหญ่ ฝ่ายบริการวิชาการชุมชน และสถานีบริการวิชาการในพื้นที่ 3 แห่งคือ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา สถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี

สถานที่ติดต่อ

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง โทร.073-331302 073-313928-50 ต่อ 1329 โทรสาร 073-335911
ฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง โทร 073-312293 073-313928-50 ต่อ 1332 โทรสาร 073-312293
ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ โทร 073-313928 ต่อ 1333
ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องวิทยาเขตหาดใหญ่ โทร 074-286970-2 โทรสาร 074-286971
ฝ่ายบริการวิชาการชุมชน โทร 073-313928 ต่อ 1331
สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ โทร 074-477172
สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา โทร 081-9632889
สถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานีโทร 073-336496