เบอร์ติดต่อ 0-7331-3928-45
เว็บไซต์ http://www.pn.psu.ac.th/sna.php

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ดังนี้

กองธุรการ

กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วน ราชการในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2522 แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ออกเป็น 7 งานคือ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี งานยานยนต์ และงานอาคารสถานที่และการซ่อมบำรุงรักษา (งานอาคารสถานที่และการซ่อมบำรุงรักษา อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้ง เป็นโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และการซ่อมบำรุงรักษา)

กองบริการการศึกษา

ปัจจุบัน กองบริการการศึกษาประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานธุรการ มีภารกิจหลักในการให้บริการทางการศึกษาและสนับสนุนพัฒนางานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และการเรียนการสอนของวิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการประสานงานและบริการทางวิชาการให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ นักศึกษาและอาจารย์ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หลักสูตร งานวิจัย การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าสู่สถานภาพนักศึกษาจนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และดำเนินกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ

กองกิจการนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานที่สังกัดกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี และได้แยกมาเป็นโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา การบริหารงาน ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง เพื่อจัดตั้งเป็นกองกิจการนักศึกษาที่ถูกต้องตามการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วย 3 งานที่ถูกต้อง คือ งานกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และแบ่งเป็นการภายในอีก 2 งานคือ งานธุรการ และงานพัฒนานักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ บุคลิกภาพ และคุณธรรม ตลอดจนการจัดการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัย และหลังสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

โครงการจัดตั้งกองอาคารและสถานที่

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ จะต้องเป็นเลิศในด้านการให้บริการ และการจัดการด้านอาคารสถานที่ และด้านสาธารณูปโภค ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการจัดตั้งกองแผนงาน

โครงการจัดตั้งกองแผนงานมีหน้าที่จัดทำแผนของมหาวิทยาลัย ทั้งแผนงาน แผนงบประมาณ แผนกำลังคน ติดตามและประสานงาน การดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานให้เป็นไปตามแผน ทบทวน ปรับแผน และประเมินผลแผน รวบรวมข้อมูลทั่วไปเพื่อใช้ประกอบการวางแผนจัดการ และจัดสรรทรัพยากร สร้างความเข็มแข็งของการวิจัยสถาบัน เพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนา จัดทำผังแม่บทด้านกายภาพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย