สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี

วิสัยทัศน์
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มุ่งสู่ความเป็นต้นแบบของสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

พันธกิจ
1) เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ภารกิจ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่แพร่หลายสังคม
2) เป็นช่องทางให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานบทความสารคดีความรู้ทางวิชาการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
3) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดชาย แดนภาคใต้
4) เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
5) เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการพัฒนาชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรม
6) เป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารในลักษณะวิทยุกระจายเสียงแก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี เว็บไซต์ : www.psu10725.com