ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี

เว็บไซต์ : http://www.cc.pn.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป


ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง หน่วยคอมพิวเตอร์ ขึ้นในวิทยาเขตปัตตานี เพื่อรับผิดชอบให้บริการคอมพิวเตอร์ด้านการเรียนการสอน งานบริหาร งานวิจัย แก่นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานในวิทยาเขตปัตตานี โดยให้หน่วยคอมพิวเตอร์ขึ้นตรงต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีปัจจุบัน

     หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบและบริหารจัดการงานบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการของวิทยาเขตปัตตานี ซึ่งให้บริการคอมพิวเตอร์ด้านการเรียนการสอนของวิทยาเขตปัตตานี บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบริการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานบริหารและบริการวิชาการของวิทยาเขตปัตตานี