โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

เว็บไซต์ : http://iseams.pn.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

จากแนวโน้มของความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ (Resgionalization Internationalization) ของประชาคมโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) และสังคมสารสนเทศ (Infromation Society) เป็นตัวเร่งความจำเป็นในการรู้เขารู้เรา เข้าใจและเข้าถึงประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศแถบสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุผลอันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงสร้างความเข้าใจและความร่วมมือที่จำนำไปสู่ความเป็นมิตรประเทศที่ดีในภูมิภาคแถบสมุทรรัฐฯ ด้วยกัน อันประกอบด้วยประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสลาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เหตุผลสำคัญที่โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐฯ มุ่งศึกษาถึงกลุ่มประเทศเหล่านั้นมีอยู่ 4 ประการ คือ

ประการที่หนึ่ง

ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นอกจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกับประเทศแถบสมุทรรัฐฯ แล้ว ปัตตานีในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้า วัฒนธรรม และการศึกษาอิสลามในภูมิภาคนี้ ดังนั้นโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐฯ จึงดำริที่จะจัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัตตานีในอดีต-ปัจจุบัน ปัจจัยทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยตั้งชื่อ "มุมปัตตานี" (Pattani Corner) ภายใจโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐฯ

ประการที่สอง

ประชากรในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย อันประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลานั้น มีลักษณะร่วมบางประการกับประชากรในกลุ่มประเทศแถบสมุทรรัฐฯ ทั้งในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

ประการที่สาม

ปัจจุบันมีความร่วมมือในระดับต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคแถบสมุทรรัฐฯ เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ประเทศผู้ไม่ฝักใผ่ฝ่ายใด (NAM) เขตการค้าเสรี (AFTA) และโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) ความร่วมมือระหว่างประเทศเอเซียแปซิฟิก (APEC) ความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันในอนาคต

ประการที่สี่

ประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือ ทางตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย คือ ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนามและพม่า ซึ่งมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดตลอดมา มีแนวโน้มที่จะเป็นสมาชิก ASEAN ในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นโครงการจัดตั้งสมุทรรัฐฯ จึงเห็นว่าจำเป็นต้องศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้น เพื่อประโยชน์หลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง กฏหมาย และด้านส่งเสริมความร่วมมือและสร้างสรรค์ไมตรีอันดีต่อกันในอนาคต