โลก - เทคโนโลยี - ทัศนคติผู้เรียน “เปลี่ยน” สภา ม.อ.หนุนปรับการเรียนการสอนให้ทันโลกอนาคต

รองศาตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอนโยบายทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตในอนาคต ที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะในการเข้าสู่ตลาดงานสากลบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม สำนึกสาธารณะ และมีความภูมิใจใน “สงขลานครินทร์” และความเป็นไทย “บัณฑิต” ดังกล่าวจะไม่เป็นแต่เพียงได้ชื่อว่าเป็น “ผู้สำเร็จการศึกษา” แต่จะเป็นผู้ที่พร้อมไปด้วยความเข้าใจในศิลปศาสตร์ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรม และสมรรถนะสากลด้วย โดยนโยบายดังกล่าว จะประกอบด้วย 6 แนวทางหลักคือ

ด้านการรับนักศึกษา เพื่อการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพ และได้จำนวนตามแผน โดยการพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียนให้เป็นระบบ การเร่งประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ การกำหนดกลยุทธการรับนักศึกษาต่างภูมิภาคเพื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การใช้เทคโนโลยี สร้างสื่อการสอนที่ดึงดูด การใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ปัญหา หรือ Problem-based Learning การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางการศึกษา และพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอนเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผล

การพัฒนาหลักสูตร ให้ยืดหยุ่นและบูรณาการให้เป็นสากล โดยบูรณาการความรู้และนักศึกษาข้ามวิทยาเขต เน้นความเป็นเลิศของหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดเด่นของพื้นที่ การพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาระหว่างประเทศ และพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่พร้อม ทบทวน ปรับระบบ การจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ ยืดหยุ่น หลากหลาย ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความต้องการของผู้เรียน พัฒนาให้นักศึกษามีจิตวิญญาณของ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อฝึกผู้เรียนให้เป็นนักคิดวิเคราะห์ข้อมูล และให้เป็นผู้รู้รอบ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น ปรับระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ระหว่างวิทยาเขต และระหว่างมหาวิทยาลัยให้ง่ายและคล่องตัว ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเคลื่อนย้าย และมีประสบการณ์ที่หลากหลายพร้อมแข่งขัน

พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์การศึกษาในภูมิภาค และเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสำหรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปกติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ เพิ่มจำนวนนักวิชาการและนักศึกษาต่างชาติ จัดประชุมสัมมนานานาชาติ และ การฝึกอบรมระยะสั้น

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร อย่างต่อเนื่องให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยการปรับทัศนคติของนักศึกษาให้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวัน จัดหาโปรแกรมการเรียนและฝึกภาษาอังกฤษ และพัฒนาให้สามารถใช้ภาษาเพื่อนบ้านได้เพิ่มอีกอย่างน้อย 1 ภาษา เช่น บาฮาซา

พัฒนาระบบสหกิจศึกษา ให้เข้มแข็งและเชื่อมโยงกับงานวิจัย เพื่อเพิ่มช่องทางการมีงานทำของนักศึกษา โดยการสร้างระบบเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาอย่างเป็นระบบ เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับสหกิจศึกษา จัดอบรมอาจารย์นิเทศเพื่อให้ได้มาตรฐาน จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสหกิจศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า การปรับการเรียนการสอนให้ทันกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวิธีการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ที่ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเทคโนโลยี รวมทั้งผู้ที่มีความชำนาญในแต่ละศาสตร์ก็ใช้วิธีการถ่ายทอดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคณาจารย์ต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพราะมีอาจารย์หลายท่านที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการสอนอยู่แล้ว หลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศใช้วิธีตั้งหน่วยให้คำปรึกษาโดยศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยให้บริการเฉพาะผู้ที่ร้องขอ และยินดีที่จะรับการวิพากษ์วิจารณ์และชี้แนะ

การที่จะพัฒนาการเรียนการสอน ต้องมีการคิดก่อนว่าระบบการเรียนการสอนที่ดีในอนาคตเป็นอย่างไร ในอนาคตมหาวิทยาลัยต้องการจะเป็นเลิศด้านใด และตอบคำถามนักเรียนนักศึกษาให้ได้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจุดเด่นอย่างไรที่เขาจะต้องเลือกเข้าศึกษา ในอดีตเราเคยศึกษาเพื่อความเข้าใจในโลกกว้าง แต่ในอนาคตจะย้อนกลับมาเน้นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีสาขาวิชาที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนั้น ทัศนคติในการทำงานของบัณฑิตก็เปลี่ยนไปจากความต้องการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ บริษัทเอกชน มาเป็นการประกอบอาชีพอิสระที่ต้องอาศัยวิธีการและนวัตกรรมของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพการงาน