ศูนย์กิจการนานาชาติ

เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/iac

ศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นศูนย์ติดต่อประสานงานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์กับมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมนำเสนอข้อมูลด้านการศึกษาต่างประเทศและทุนการศึกษา