ศูนย์การเรียนรู้ (LC)

เว็บไซต์ : http://www.lc.phuket.psu.ac.th

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำและศูนย์กลางที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และสื่อการศึกษาที่ดีที่สุดในภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน

พันธกิจ

ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Centre) เป็นหน่วยงานการให้บริการและ ปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยในภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้ง

1. เนื่องจาก ในสภาพปัจจุบัน การจัดแบ่งโครงสร้างของงานสนับสนุนการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริงไม่สอดรับกัน กล่าวคือ มีขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน มีความซ้ำซ้อนในการทำงาน ทั้งนี้ เพราะมีการบริหารจัดการงานแบบรวมศูนย์บริการในเพียงบางส่วน ประกอบกับงานสนับสนุนการเรียนการสอน บางงานก็มีบุคลากร ค่อนข้างน้อย ขาดการประสานงานที่ดีต่อกัน ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ชัดเจน ยากต่อการบริหารจัดการและติดตามงาน นอกจากนี้ ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นำมาใช้ก็มีค่อนข้างจำกัด จึงควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านั้น ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ลักษณะงานภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ มีดังนี้

          1.1 กลุ่มงานห้องสมุด : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ งานบริการ งานเทคนิค งานจดหมายเหตุ งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
          1.2 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ งานห้องปฏิบัติการและซ่อมบำรุง งานพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ งานวิศวกรรม
          1.3 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ งานผลิตสื่อ งานซ่อมบำรุง งานบริการยืมโสตทัศนูปกรณ์ งานพิมพ์

2. ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาการสื่อสารปัจจัย สำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทำให้เกิดผลกระทบ ทั้งในแง่โอกาสและภัยคุกคามต่อทุกประเทศทั่วโลก ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปฏิรูป ปรับปรุงและพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของระบบราชการ รัฐบาลได้ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ ระบบการเงิน โครงสร้างการบริหาร ขั้นตอน กระบวนการและวิธีการทำงานมีการเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบกับความเปลี่ยนแปลง จึงได้กำหนด นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศและได้ออกมาตรการปรับโครงสร้างกำลังคน โดยให้คณะ/หน่วยงาน ปรับระบบการบริหารจัดการงานช่วยอำนวยการและงานสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นแบบรวมศูนย์บริการ มีวัตถุประสงค์ในหลักการจัดโครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ เพื่อให้สอดรับนโยบาย/แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสอดรับกับแผนพัฒนาเขตการศึกษาภูเก็ต ในการรวมศูนย์บริการ เพื่อประสานภารกิจ ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นศูนย์ที่รวบรวมทรัพยากรและกำลังคน ทางด้านห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์มารวมไว้ด้วยกัน ในการให้บริการแก่คณะ/หน่วยงาน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบ “ระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (one stop service)”