ศอ.บต.จับมือ ม.อ. จัดตั้ง “ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางสัตวแพทย์” แห่งแรก หนุนงานวิจัยปศุสัตว์ภาคใต้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สนับสนุนงบประมาณแก่โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้ง “ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางสัตวแพทย์” แห่งแรกในภาคใต้ตอนล่าง เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ เตรียมจัดพิธีเปิด 13 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน และพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมนี้

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า การจัดตั้งห้องปฏิบัติการและวิจัยทางสัตวแพทย์ เป็นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เพื่อใช้เป็นห้องชันสูตรและวิจัยทางสัตวแพทย์ โดยเน้นการชันสูตรโรคในปศุสัตว์ เช่น แพะ วัว ไก่ เป็ด ซึ่งเป็นสัตว์ที่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้นิยมเลี้ยง แต่อย่างไรก็ตามห้องปฏิบัติการนี้ยังคงครอบคลุมไปถึงการให้บริการชันสูตรโรคในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน เช่น สุนัข แมว นก อีกด้วย

ภายในห้องปฏิบัติการและวิจัยทางสัตวแพทย์ที่สร้างขึ้นนี้ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ชันสูตรโรคสัตว์กว่า 30 ชิ้น อาทิ เครื่องนับปริมาณเม็ดเลือด เครื่องตรวจค่าเคมีในเลือด เครื่องปั่นเหวี่ยงเพื่อตรวจซีรั่ม ตู้ปลอดเชื้อ ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม เป็นต้น ส่วนการให้บริการของห้องปฏิบัติการและวิจัยทางสัตวแพทย์ในช่วงแรกนั้นจะให้บริการตรวจเบื้องต้น เช่น การตรวจเลือด การตรวจหาค่าเคมีในเลือด การตรวจอุจาระ ซึ่งบ่งการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย การชันสูตรเชื้อที่ไม่ร้ายแรงมากนัก เนื่องจากห้องปฏิบัติการดังกล่าวยังคงเป็นสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้สามารถให้บริการชันสูตรและตรวจโรคสัตว์ในหลายรูปแบบมากขึ้น และจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสัตว์ ที่มหาวิทยาลัยคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปลายปี 2557

สำหรับการจัดพิธีเปิดและรับมอบห้องปฏิบัติการและวิจัยทางสัตวแพทย์นั้น โครงการจัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณประตูศรีทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็นประธาน ส่วนการเปิดให้บริการนั้นคาดว่าจะสามารถเปิดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนทั่วไป ใช้บริการได้ในเดือนมีนาคมนี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของห้องปฏิบัติการและวิจัยทางสัตวแพทย์ ได้ที่โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-9600 และ 0-7428-9602 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมล์ sasitorn.ch@psu.ac.th