นักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. คว้ารางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 55” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็น “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี พ.ศ. 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เตรียมเข้ารับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ เป็นนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในเรื่องอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ซึ่งได้รับการยอมรับจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เนื่องจากทำงานวิจัยและบริการวิชาการให้กับโรงงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 และเป็นหัวหน้าทีมในการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2550-2553) ให้กับจังหวัดกระบี่และชุมพร ภายใต้การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค รวมทั้งเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาให้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสตูล ผลการดำเนินงานทำให้ได้รับรางวัลที่ปรึกษาดีเด่นด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและด้านลดต้นทุนทรัพยากรและพลังงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2551

นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำงานเป็นผู้อำนวยการสถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ำมันปาล์ม(POPTEC) และเป็นคณะกรรมการคลัสเตอร์ปาล์มน้ำมันและนำมันปาล์ม ทั้งยังเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม ด้านน้ำเสีย ปาล์ม และจุลินทรีย์ อีกด้วย

ผลงานวิจัยที่โดดเด่นของรองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ มีด้วยกันหลายชิ้น อาทิ เช่น การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดนามันปาล์ม ภายใต้สภาวะไร้อากาศที่อุณหภูมิสูง โดยใช้ กลุ่มเชื้อจากน้ำพุร้อนในภาคใต้ของไทยและเชื้อ T. thermosaccharolyticum PSU-2 ที่แยกได้จากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม การแยกของแข็งและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์จากเชื้อรา หรือเชื้อราที่ผลิตพอลิเมอร์ การผลิตและการทำให้บริสุทธิ์ 1,3-โพรเพนไดออล จากกลีเซอรอลดิบของโรงงานผลิตไบโอดีเซล การผลิตพอลิเมอร์ชนิดไกลโคโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและมีคุณสมบัติการเป็นสารตกตะกอน จาก Bacillus subtilis WD161 และหลังการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งและการใช้เป็นสารช่วยตกตะกอนของแข็งในน้ำทิ้งโรงงานสกัดนามันปาล์ม เป็นต้น

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบให้นักวิจัยไทยที่มีคุณสมบัติโดดเด่น ผู้ที่อุทิศตนให้แก่การวิจัยในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัยที่ทําสะสมกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีจริยธรรมของนักวิจัย จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ ซึ่งเป็นรางวัลที่ประกาศและมอบแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประจำทุกปีในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2 กุมภาพันธ์ เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างกำลังใจให้แก่นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการของประเทศ

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวยังมีนักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลด้านผลงานวิจัยระดับดีอีกหลายรางวัล ได้แก่

ผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ เรื่อง อิทธิของชนิดและปริมาณน้ำมันสารตัวเติม พอลิโพรไพลีน ยางธรรมชาติและระบบการวัลคาไนเซชันต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน ของรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ และคณะ

ผลงานวิจัยในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต่อการจัดการและการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี พ.ศ. 2552 และ เรื่อง โครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า/ศูนย์ปฏิบัติ การตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองกำลังตำรวจ (ศปก.ตร.สน./ศชต. และกลต.ตำรวจ) ปี พ.ศ.2553 (รอบ 12 เดือน) ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

ผลงานในสาขาเศรษฐศาสตร์เรื่อง โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเรื่อง เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัตถ พรหมมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา เฉิดโฉม