พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ปาฐก และทรงหารือวิชาการร่วม นิติศาสตร์ ม.อ. และ ม.มาลายา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อเรื่อง “Benefits and Application of the Bangkok Rules to Female Offenders” พร้อมทรงหารือทางวิชาการ และเผยแพร่การนำ "ข้อกำหนดกรุงเทพฯ" ไปสู่การปฏิบัติ จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเป็นกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) ประเทศมาเลเซีย

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์ตันสี เก๊าธ์ จัสมอน (Professor Tan Sri Dr.Ghauth jasmon) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาลายา ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหารและนักศึกษาทั้งสองสถาบัน จำนวน 250 คน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

การเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยมาลายาครั้งนี้ ทรงหารือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมาลายา พร้อมทั้งทรงให้คณะผู้ถวายงานในโครงการกำลังใจในพระดำริ นำเสนอผลสำเร็จของการปฏิบัติตาม "ข้อกำหนดกรุงเทพฯ" ในประเทศไทยและทรงเปิดนิทรรศการ "Making the Invisible Visible : Experiences from Thai Criminological Research and Practice" ซึ่งนำปัญหาของผู้ต้องขังหญิงที่สังคมมองข้าม มาทำให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ ให้สังคมและผู้เกี่ยวข้องตระหนักมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำ "ข้อกำหนดกรุงเทพฯ" ซึ่งประเทศไทยริเริ่มให้เกิดเป็นบรรทัดฐานระหว่างประเทศในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง มาสู่การปฏิบัติในเรือนจำในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงในการศึกษาวิจัย

ในงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอโครงการร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างสองสถาบัน และอาจารย์อัจฉรา จันทน์เสนะ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัย กิจกรรมและความร่วมมือในโครงการกำลังใจฯในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในมิติต่างๆ

มหาวิทยาลัยมาลายา ถือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศมาเลเซีย ผลิตบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทย โดยมีโครงการจัดประชุมสัมมนาของมหาวิทยาลัยทางกฎหมายในอาเซียน โดยจะเริ่มที่ประเทศไทย และมาเลเซีย ก่อนขยายไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง มีการพูดถึงโครงการกำลังใจในพระดำริด้วย