พบอธิการบดี ฉบับที่ 2/2556 “กรรมการสภาวิทยาเขต”

ผมมีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการวางระบบบริหารวิทยาเขตที่จะเรียนให้ประชาคมชาว ม.อ. ได้รับทราบ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขต ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวมีสาระสำคัญคือการให้แต่ละวิทยาเขตมีกรรมการสภาวิทยาเขตขึ้น ด้วยเหตุผลที่ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต และแต่ละวิทยาเขตมีความแตกต่างเชิงพัฒนาการ และสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ที่ต่างกัน เป็นความแตกต่างกันอย่างหลากหลายมิติในแต่ละวิทยาเขต ทำให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเฉพาะเรื่อง ในบางกรณีมีเวลาค่อนข้างจำกัด บางกรณีต้องเข้าใจสภาพของพื้นที่ที่ตั้งของวิทยาเขต เป็นผลทำให้ยังไม่สามารถขับเคลื่อนให้วิทยาเขตเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ตั้งของวิทยาเขตนั้นๆ ได้ เนื่องด้วยการพิจารณาอนุมัติกรณีเฉพาะเรื่องของวิทยาเขต จำเป็นต้องใช้การประมวลข้อมูลเชิงลึกเป็นรายวิทยาเขต การเสนอให้มีกรรมการสภาวิทยาเขต จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว
     
  ในข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดให้กรรมการสภาวิทยาเขตประกอบด้วย
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
 • อธิการบดีหรือตัวแทนอธิการบดี กรรมการ
 • ศาสตราจารย์จากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ จำนวนไม่เกิน 4 คน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ จำนวนไม่เกิน 4 คน
 • รองอธิการบดีในวิทยาเขต จำนวน 1 คน กรรมการ
 • คณบดีในวิทยาเขต จำนวนกลุ่มสาขาวิชาละ 1–2 คน กรรมการ
 • ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ กรรมการ หรือไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ จำนวนไม่เกิน 3 คน
 • ผู้แทนสภาอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ กรรมการ หรือไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน
 • ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 คน กรรมการ

โดยกรรมการสภาวิทยาเขตมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานด้านวิชาการ และวิจัยของวิทยาเขตให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และจุดเน้นของวิทยาเขต เสนอแนะแนวทางในการจัดหาเงินทุนและแหล่งเงินทุนเพื่อให้วิทยาเขตดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ พิจารณากำหนดทิศทางนโยบายการมีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับวิทยาเขตนั้นๆ และพิจารณาหลักสูตรการศึกษา การเปิด การปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก หลักสูตรการศึกษา และรายวิชาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและทักท้วง และเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ คณะบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิทยาเขต และอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

และสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการสภาวิทยาเขตดังนี้

สำหรับกรรมการคนอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการทาบทามและสรรหาซึ่งคาดว่าสามารถจะนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในคราวการประชุมในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เมื่อได้กรรมการสภาวิทยาเขตเรียบร้อยแล้ววิธีปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรจะปรับเปลี่ยนไปซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง แต่จะไม่กระทบต่อขั้นตอนการทำหลักสูตรภายในคณะหรือหน่วยงาน จะเห็นว่าสภาวิทยาเขตจะช่วยวิทยาเขตในการกำหนดจุดเน้นของวิทยาเขตและการพิจารณาหลักสูตรสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามส่วนกลางจะต้องสร้างระบบที่สามารถดูแลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้ได้และทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานและการกำกับเรื่องคุณภาพ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล

ผมขอจบเรื่องหนักๆไว้แค่ก่อน และขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เติมพลังให้เต็มที่แล้วกลับมาทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปนะครับ

ฉบับย้อนหลัง