ข่าวสื่อมวลชนส่วนกลางระหว่างวันที่ 1 – 28 ตุลาคม 2555