คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 021/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 และคำสั่งที่ 065/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 แล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และ โดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 330(3/2554) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554 และในคราวประชุมครั้งที่ 331(4/2554) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการ
 2. นายไกรธีระ กิตติศรีไสว กรรมการ
 3. นายฉลอง เตชะภัทรกุล กรรมการ
 4. นายชาลี กางอิ่ม กรรมการ
 5. นายเชาวพงศ์ ฐิติสวัสดิ์ กรรมการ
 6. ศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ กรรมการ
 7. ดร.นพวรรณ ตันติพัฒน์ กรรมการ
 8. นายพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ กรรมการ
 9. พลตรีพัชร รัตตกุล กรรมการ
 10. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ กรรมการ
 11. ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน กรรมการ
 12. นายมนตรี ภู่พิชญาพันธ์ กรรมการ
 13. ดร.มนูญ อร่ามรัตน์ กรรมการ
 14. นายมานะ ศรีพิทักษ์ กรรมการ
 15. นายวัฒนา ทองศิริ กรรมการ
 16. นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง กรรมการ
 17. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี กรรมการ
 18. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา กรรมการ
 19. นายสมพงษ์ เจริญสุข กรรมการ
 20. พลตำรวจตรีสุเมธ พงษ์ลิมานนท์ กรรมการ
 21. ศาสตราจารย์สมพงษ์ จุ้ยศิริ กรรมการ
 22. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว กรรมการ
 23. นายอนันต์ ไตรประคอง กรรมการ
 24. นายอนุพาสน์ สุวรรณมงคล กรรมการ
 25. นายอภินันท์ ศรีสมานุวัตร กรรมการ
 26. นายอับดุลเราะแม เจะแซ กรรมการ
 27. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม ชมชาญ กรรมการ
 28. นายอุทิศ ชูช่วย กรรมการ
 29. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เลขานุการ