สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าสู่ช่วงเวลาของการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 โดยจัดให้มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การจัดปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมทางวิชาการ การรายงานตัวของนักศึกษา และการยื่นแบบบเพื่อขอสิทธิต่างๆ เช่น การกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น


  วิทยาเขตหาดใหญ่

  1. บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2555
   ได้ที่เว็บไซต์ : http://www.psu1-2.psu.ac.th
   • ตรวจสอบรหัสนักศึกษา
   • ระดับปริญญาตรี

    ช่วงที่ 1 นักศึกษาสอบตรงและโควตา ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

    ช่วงที่ 2 นักศึกษาสอบ Admissions ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

   • ระดับบัณทิตศึกษา

    ช่วงที่ 1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบแรกตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

    ช่วงที่ 2 นักศีกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบสองตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

    ได้ที่เว็บไซต์ : http://www.reg.psu.ac.th
  2. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ Bill Payment
   ได้ที่เว็บไซต์ : http://fmis.psu.ac.th
  3. การลงทะเบียนเรียน
   ได้ที่เว็บไซต์ : http://sis.psu.ac.th
  4. กำหนดการปฐมนิเทศ
   ระดับปริญญาตรี ได้ที่เว็บไซต์ : http://student.psu.ac.th/news/
   ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ : http://www.grad.psu.ac.th/th/index.php

  วิทยาเขตปัตตานี

  ติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : http://regist.pn.psu.ac.th/web_bussara/

  วิทยาเขตภูเก็ต

  ติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/web52/newsview.php?newsview=1696

  วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

  ติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.surat.psu.ac.th

  วิทยาเขตตรัง

  ติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.trang.psu.ac.th