ประกาศผลการสอบฯโครงการห้องเรียนวิทย์(โดยการกำกับของม.สงขลานครินทร์) ปีการศึกษา 2555

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/Moro.pdf และ
ผลการคัดเลือกดูได้ที่ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/psu2.pdf
การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/Download3.pdf
ดาวน์โหลดสัญญาการรักษาสถานภาพนักเรียนได้ที่ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/Download1_0.pdf
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ได้ที่่ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/Download2_0.pdf