คณะวิทยาศาสตร์ม.อ.เป็นเจ้าภาพจัด “คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับภาคใต้ และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน “คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9” The 9th Thailand Mathematics Olympiad (9th TMO) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2555

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศ

2. เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมการเข่งขันเกิดความรัก และสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางคณิตศาสตร์ ในระดับสูงขึ้นไป จนอาจประกอบอาชีพนักวิจัยทางคณิตศาสตร์ในอนาคต

3. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เข้าอบรมวิชาคณิตศาสตร์ ค่าย 2 จาก ศูนย์ สอวน. ทั้ง 14 ศูนย์ทั่วประเทศ ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ สสวท. ในรอบต่อไป

4. เพื่อให้อาจารย์จากศูนย์ สอวน. ต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของนักเรียน และครูจากโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.math.psu.ac.th/tmo9/