คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.จัดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 2 ปีการศึกษา 2554

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการค่ายอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 2 ในระหว่างวันที่ 5 – 24 มีนาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพทางปัญญา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความพร้อมทั่วประเทศและเป็นตัวป้อนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางปัญญาจำนวนหนึ่งเข้าสู่ระบบของโครงการโอลิมปิกวิชาการ โดยคณะวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์ที่รับผิดชอบโรงเรียนใน 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง กระบี่ พังงาและภูเก็ต เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีความพร้อมได้มีโอกาสเข้ามารับการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของตนเอง และยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในด้านการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เทียบเท่าระดับสากลกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยการพัฒนาความรู้ วิธีสอน และทัศนคติของครูไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ได้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถเข้าแข่งขันกับเยาวชนจากนานาชาติได้อย่างมั่นใจ และประสบความสำเร็จมากขึ้น

นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการฯ ค่าย 2 นี้มีจำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับภาควิชาเคมี 20 คน, ภาควิชาฟิสิกส์ 20 คน, ภาควิชาชีววิทยา 20คน, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 20 คน และภาควิชาคอมพิวเตอร์ 20 คน โดยร่วมจะเข้าทำกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 20 วัน

กำหนดการค่ายฝึกอบรมและข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sc.psu.ac.th/Units/PR/Event55/045_Dao-Olimpic2-54.asp