เปิดรับสมัครสอบตรงผ่านหลักสูตรป.ตรีสาขาภาษาจีนหลักสูตรนานาชาติ รอบ 2 ปีการศึกษา 2555

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2555 (โดยระบบสอบตรงผ่านหลักสูตรฯ รอบ 2) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 มีนาคม 2555 และสามารถสมัครได้ 2 วิธีคือ สมัครด้วยตนเอง และสมัครทางไปรษณีย์

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาจีนควบคู่ไป กับการเรียนรู้สภาพสังคมและวัฒนธรรมจีน ระยะเวลาการศึกษา คือ ปี 1-2 เรียนที่ ม.อ.หาดใหญ่ ปี 3-4 เรียนที่ ปักกิ่ง/เซี่ยงไฮ้ (มหาวิทยาลัยชั้นนำสาธารณรัฐประชาชนจีน) รับปริญญาบัตร 2 ใบ (จากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน)

สอบถามได้ที่ สำนักงานหลักสูตรฯ ชั้น 4 อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) โทร.0-7428-9519, 0-7428-9520 ภายใน.9519, 9520

ดูรายละเอียดและใบสมัครที่ http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1392 หรือ http://www.libarts.psu.ac.th