โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน

เบอร์ติดต่อ 0-7428-6968 โทรสาร 0-7428-6961
เว็บไซต์ http://www.perin.psu.ac.th/

สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Energy System Research Institute, PERIN) เป็นหน่วยงานสนับสนุนและขับเคลื่อนงานวิจัยในด้านพลังงานเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและชุมชน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 1. การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ชื่อ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. จัดทำยุทธศาสตร์วิจัยด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย
 3. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านพลังงาน
 4. การวิจัยเชิงบูรณาการ ตั้งแต่ด้านสังคมชุมชน เกษตรกรรม เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
 5. ประสานงานด้านการวิจัยกับคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 6. จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน โดยเป็นแหล่งของฐานข้อมูลวิจัย ศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิจัยในแหล่งวิชาการต่างๆวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล จัดทำข้อมูลเป็นระบบ
 7. ส่งเสริมให้มีการผลิตบุคลากรและบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การผลิตพลังงานทดแทน และการนำไปประยุกต์ใช้
 8. ประสานงานในการตรวจวิเคราะห์ด้านพลังงานแก่หน่วยงานที่มีการใช้พลังงาน
 9. สร้างเครือข่ายด้านพลังงานทั้งภายในและต่างประเทศ
 10. วางรากฐานความรู้สำหรับการพัฒนาประเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

เป้าหมาย

 1. มีผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับพลังงานในวารสารระดับนานาชาติไม่น้อยว่า 20 เรื่องต่อปี และระดับชาติไม่น้อยกว่า 10 เรื่องต่อปี (นับจากภาพรวมของมหาวิทยาลัย)
 2. ทุนวิจัยจากภายนอกไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาทต่อปี (นับจากบุคลากรของสถาบันฯ)
 3. มีการรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตไม่ต่ำกว่า 10 คนต่อปีและระดับดุษฎีบัณฑิตไม่ต่ำกว่า 5 คน ต่อปี
 4. สามารถส่งเสริมให้ชุมชนเข้ารับบริการการอบรมด้านพลังงานไม่ต่ำกว่า 100 รายต่อปี
 5. มีการจัดการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตรหรือครั้งต่อปี
 6. มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานในภาคใต้ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
 7. มีการผลิตงานนวัตกรรมด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี
 8. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้มีการบูรณาการของการทำงานด้านวิจัยพลังงานของคณะวิชา และหน่วยงานของรัฐและเอกชนในภาคใต้
 9. มีการประชาสัมพันธ์การวิจัยพลังงานต่างๆที่สามารถส่งเสริมความรู้และเข้าใจให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ให้มีความตื่นตัวต่อการวิจัยพลังงานของประเทศไทย