ที่ตั้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์ติดต่อ 074-287620, 074-287630 สายภายใน 7620, 7630
คลินิกบริการทันตกรรมชั้น 1 อาคาร 3 โทร.074-429884,074-287625 หรือสายภายใน 7625
เว็บไซต์ www.dent.psu.ac.th/unit/jdenthos/

โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นโรงพยาบาลสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา เป็นฐานการวิจัยทางคลินิกและพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรม เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางทันตกรรมในภาคใต้ นอกจากจะมีการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ในโรงพยาบาลทันตกรรมแล้ว ยังมีศูนย์สุขภาพช่องปากชุมชนเมือง ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี (มูลนิธิท่งเซีย เซี่ยงตึ๊ง)รวมทั้งมีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการงานทันตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปในชุมชนใกล้เคียง หน่วยทันตกรรมพระราชทานให้บริการงานทันตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นธุรกันดารที่อยู่ห่างไกลอีกด้วย