หน่วยงานวิทยาเขตตรัง

หน่วยงานภายในวิทยาเขตตรัง ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
โดยมีหน่วยงานทั้งหมด 6 หน่วยงาน ดังนี้

งานห้องสมุด
เว็บไซต์ : http://library.trang.psu.ac.th/

งานสารสนเทศ IT
เว็บไซต์ : http://www.trang.psu.ac.th/ccenter/

งานโสตทัศนศึกษา
เว็บไซต์ : http://eds.trang.psu.ac.th/vision/

งานประกันคุณภาพ
เว็บไซต์ : http://eds.trang.psu.ac.th/ptw/QA/index.htm

กองทุนวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.trang.psu.ac.th/rtrang/

สภานักศึกษา
เว็บไซต์ : http://eds.trang.psu.ac.th/ccenter/host/webstudentcouncil/INDEX.html