หน่วยงานวิทยาเขตภูเก็ต

สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ประกอบด้วย

1. ฝ่ายนโยบายและแผน
          - งานประกันคุณภาพและควบคุมภายใน
           เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/qa

2. ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพยากร
          - งานพัสดุ
           เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/asset
          - งานอาคารสถานที่
          เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/building
          - งานสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม
           เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/assistant_and_evironmental

3. ฝ่ายวิทยบริการ
          - งานทะเบียนกลาง
          เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/registra

4. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
          - งานหอพักนักศึกษา
          เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/dormitory

5. ฝ่ายธุรการและประชาสัมพันธ์
6. ฝ่ายการคลัง
7. ฝ่ายวิชาการ