หน่วยงานวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

เว็บไซต์ : http://www.surat.psu.ac.th/sur_camp/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ประกอบด้วย
     - วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
     - สำนักงานวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการของสังคม และจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิตผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     - การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน บุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
     - การผลิตงานวิจัย วิทยาลัยชุมชนเน้นการวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้แก่หน่วยงานและองค์กรสู่ชุมชน เช่น การวิจัยเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
     - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชน มีนโยบายและเป้าหมายส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มีภารกิจหลักในด้านการบริหารวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตรโดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ำมัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ทางด้านภาษาและการสื่อสาร การจัดการธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกคณะ ที่อยู่ในวิทยาเขตสุราษฏร์ธานีและเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนา สังคม ท้องถิ่น

สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เป็นหน่วยงานทีมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการให้บริการสนับสนุน และร่วมประสานภารกิจในการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร ประกอบด้วย

     - กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ กิจกรรมบริการการศึกษา กิจกรรมทะเบียนและประเมินผล และกิจกรรมกิจการนักศึกษา
     - กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้แก่ กิจกรรมนโยบายและแผน กิจกรรมบริหารธุรการ กิจกรรมบริหารงบประมาณ และกิจกรรมอาคารสถานที่และสวัสดิการ
     - กลุ่มงานบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์และปฏิบัติการทางภาษา และกิจกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
     - ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้แก่คณะต่าง ๆ สนับสนุนการวิจัยของบุคลากร และการบริการวิชาการทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก