โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์


สำนักงาน : ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ (เดิม) หลังหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
เบอร์โทรติดต่อ : 08-7630-5995
โทรสาร : 0-7455-8941
อีเมลล์ : sasitorn.chan@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.vet.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เน้นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศให้แก่บัณฑิตในด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สัตว์น้ำ นกเขาชวาเสียง อาหารปลอดภัย อาหารฮาลาล อาหารที่มาจากสัตว์น้ำ อีกทั้งยังมีการเปิดสอนทางด้าน epidemiology ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตาม พ.ร.บ. วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถในการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค การบำบัดรักษา หรือการกำจัดโรคสัตว์

2. มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรและวิจัยทางด้านสัตวแพทย์

3. มีความรู้ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ ตลอดจนป้องกันและควบคุมปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการผลิตสัตว์

4. มีความรู้ในด้านอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ และชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารที่ได้จากสัตว์

5. มีความรอบรู้ และตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากโรคระบาดสัตว์สู่คน รวมทั้งโรคติดต่อในคนซึ่งมีสัตว์เป็นพาหะหรือเป็นรังโรค

6. มีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

7. เป็นสัตวแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสัตวแพทย์

8. มีความรู้ในด้านการโภชนาภิบาลด้านสุขศาสตร์การอาหารและการปนเปื้อนในอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์

เพื่อสร้างองค์กรที่มีศักยภาพทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ด้านปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เพื่อพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งแก่สังคมได้ ทำให้เกิดการประสานงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสัตว์ครอบคลุมการดำเนินงานของประเทศและภูมิภาค

แนะนำคณะ

เนื่องจากปัจจุบันได้มีคณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้งที่ผ่านการรับรองหลักสูตรโดย สัตวแพทยสภา 6 สถาบัน รวมทั้งสถาบันอื่นๆ ที่อยู่ในขั้นตอนการขอรับรองหลักสูตรอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้เราสามารถเห็นภาพได้ว่าจำนวนสัตวแพทย์ที่ผลิตได้ในประเทศไทยนั้นน่าจะไม่ขาดแคลน แต่ปัญหาคือเมื่อผลิตแล้วกระจุกตัวในเมืองใหญ่ และมักประกอบอาชีพด้วยการทำคลินิกรักษาสัตว์เล็ก เนื่องจากสัตวแพทย์มีทางเลือกที่จะประกอบอาชีพส่วนตัวได้ สำหรับในภาคใต้ตอนล่าง แม้จะมีสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ของรัฐในอัตราส่วนเช่นเดียวกับในภาคอื่นๆ แต่ก็ให้บริการทางสัตวแพทย์ได้ ไม่ทั่วถึงเนื่องมาจากมีเกษตรกรรายย่อยมากและมีปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วย

ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงดำเนินการดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ขึ้นเพื่อพัฒนาเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งผลิตสัตวแพทย์ที่เป็นคนในพื้นที่ ผ่านการศึกษาสัตวแพทย์ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถสื่อสารกับคนในพื้นที่ด้วยภาษาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากหน้าที่ที่ต้องดูแลสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และสุขภาพสิ่งแวดล้อม

ภาควิชา/หน่วยงาน

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานใหม่ มีการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ งานบริหาร การเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และการวิจัย มีประธานโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในความดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และมีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฯ ทำหน้าที่ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นชอบในการบริหารงานขององค์กร การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจัดตั้งคณะฯ เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฯ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (จะเปิดรับนักศึกษาในปี 2556)