ทันตะม.อ.เปิดศูนย์แก้ไขและฟื้นฟูสภาพความผิดปกติขากรรไกรใบหน้าและการบดเคี้ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.นพ. สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านการดูแลศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูสภาพความผิดปกติขากรรไกร ใบหน้า และการบดเคี้ยว ว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เติบโต เคียงคู่สังคม ชาวใต้มากว่า 26 ปี โดยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของชาวใต้ และ ได้มีโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่สำคัญ คือ โครงการความร่วมมือรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นโครงการที่มีเครือข่ายที่สำคัญคือโรงพยาบาลจากทั่วภาคใต้ ที่ได้ส่งต่อผู้ป่วยมาทำการรักษา และ โครงการฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การแก้ไขฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของบริเวณขากรรไกร และใบหน้าทั้งความพิการแต่กำเนิดและความพิการภายหลังการผ่าตัดเนื้องอกมะเร็ง อุบัติเหตุ รวมถึงกรณีผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีพยาธิสภาพใหญ่มากจนไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพด้วยขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์

ที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะฯ ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า มาโดยตลอด แต่จำนวนผู้ป่วยได้มีมากขึ้นจนจำเป็นต้องขยายศักยภาพทางการรักษา

อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสดีที่คณะฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2555 เพื่อ พัฒนาศักยภาพในการรักษาให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ คณะฯ ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูสภาพความผิดปกติขากรรไกร ใบหน้า และการบดเคี้ยวขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการย่อยคือ

  1. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีมากขึ้น มีห้องผ่าตัดที่ทันสมัยปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การรักษาพยาบาล
  2. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ โครงการนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา อย่างมีประสิทธิภาพ มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย อันเอื้ออำนวยในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  3. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลเพื่อการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติขากรรไกร ใบหน้าและการบดเคี้ยว มีขึ้นเพื่อเพิ่มสนับสนุนศักยภาพในการรักษาของโครงการโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์
  4. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเนื้อเยื่อแข็งเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้าและขากรรไกร จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์แก้ไขและฟื้นฟูสภาพความผิดปกติขากรรไกร ใบหน้าและการบดเคี้ยว ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีงานวิจัยมารองรับ เพื่อให้พัฒนางานและรองรับการรักษาพยาบาลได้มากขึ้นและในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นการหาวัสดุทดแทนกระดูก (Bone substitute materials) แหล่งกระดูก (Bone sources) เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการผ่าตัด (Surgical instruments) อุปกรณ์ที่ใช้ในการยืดกระดูก (Distraction osteogenesis ) รากฟันเทียมสำหรับรองรับฟัน (Dental implant) สำหรับการจัดฟัน (Orthodontic implant ) และสำหรับรองรับอวัยวะเทียมบนใบหน้า (Maxillofacial implant) รวมถึงงานวิจัยทางคลินิกเพื่อหาสาเหตุของโรค ติดตามผลการรักษาและการพัฒนางาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและฟัน ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเน้นการนำไปใช้ทางคลินิก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นของตนเอง
     

นับเป็นโอกาสดีของชาวใต้ ที่จะมีศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูสภาพความผิดปกติขากรรไกร ใบหน้า และการบดเคี้ยวแห่งนี้ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถมารับการรักษาได้หลากหลายกลุ่ม ด้วยวิธีการที่ทันสมัย ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถทั้งด้านการรักษาพยาบาล การเรียนการสอนและงานวิจัย ให้ก้าวไปสู่ระดับสากล และขยายเครือข่ายการรักษาทางทันตกรรมให้ครอบคลุมทั่วภาคใต้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งและอยู่ในใจของประชาชนตลอดไป