เว็บไซต์  http://www.cc.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์คอมพิวเตอร์มุ่งมั่นที่จะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ กว่าสองทศวรรษแห่งการเป็นผู้นำในการให้บริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในการให้บริการคอมพิวเตอร์ และขยายขอบข่ายการให้บริการไปถึงการให้บริการสารสนเทศ บริการเครือข่าย บริการ Internet และ Intranet ตลอดกว่าสองทศวรรษนี้ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์ฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่จัดให้บริการแก่ผู้ใช้เป็นอุปกรณ์ที่ดีและทันสมัยที่สุด ศูนย์ฯ มีความภูมิใจที่จะกล่าวว่าเราเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทั้งด้านคุณภาพของอุปกรณ์ บุคลากร และระบบการให้บริการ และเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสถานภาพไว้ให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปดังนโยบายคุณภาพ ของศูนย์คอมพิวเตอร์