สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา

ที่อยู่: สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา ชั้น 3 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์/ โทรสาร: +66(0) 7428 8979

เว็บไซต์  http://dds.pharmacy.psu.ac.th

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2550 เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบนำส่งยา การพัฒนารูปแบบนำส่งยาใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย

ลักษณะงาน
1. สร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เกี่ยวกับระบบนำส่งยา
2. พัฒนานักวิจัยด้านระบบนำส่งยา
3. พัฒนาระบบนำส่งยาให้กับบริษัทอุตสาหกรรมยาในประเทศ
4. เพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายการวิจัย
5. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
6. สร้างความร่วมมือในลักษณะกลุ่มภารกิจกับอุตสาหกรรม
7. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ และเพิ่มความสามารถในการพึ่งพา