เครือข่ายวิจัย

สำหรับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายในการส่งเสริมให้งานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทั้งการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการนำผลมาใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชนหรือสังคม และตอบสนองวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย (Research-oriented University)

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยขึ้น โดยแบ่งเครือข่ายการวิจัยออกเป็น 4 ประเภท คือ สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจัยความเป็นเลิศ สถานวิจัย และหน่วยวิจัย

ทั้งนี้เพื่อเกิดการประสานความร่วมมือและส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัย (MOU) ขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียด และข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัย โดยมี มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการวิจัย ที่ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัย ตามบันทึกข้อตกลง ( MOU) แล้ว ดังนี้

สาขาความเป็นเลิศ (Discipline of Excellence ; DoE)
 1. ชีวเคมี
 2. อุตสาหกรรมเกษตร
 3. อิสลามศึกษา
 4. ระบาดวิทยา
 5. เภสัชศาสตร์
 6. วิศวกรรมเคมี
สถานวิจัยความเป็นเลิศ (Center of Excellence ; CoE)
 1. สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ
 2. สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
 3. สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย
 4. ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้
 5. สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา
 6. สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา
 7. สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
 8. ศูนย์วิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร
สถานวิจัย (Research Center ; RC)
 1. สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน
 2. สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน
 3. สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ำมันปาล์ม
 4. สถานวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ
 5. สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 6. สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย
 7. สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ
 8. สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน
 9. สถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 10. สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมนเบรน ระยะที่ 2
 11. สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์
 12. สถานวิจัยศูนย์ศึกษาความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
 13. สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู
 14. สถานวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 15. สถานบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)
หน่วยวิจัย (Research Unit; RU)
 1. หน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์
 2. หน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล
 3. หน่วยวิจัยวัสดุและสิ่งประดิษฐ์มัลติฟิสิกส์
 4. หน่วยวิจัยสมุนไพร
 5. กลุ่มวิจัยฟองยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
 6. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
 7. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารทะเลในระดับ SME-OTOP
 8. หน่วยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล
 9. หน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพ
 10. กลุ่มวิจัยสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชป่าชายเลนและสารสังเคราะห์
 11. หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน ม.อ.สุราษฎร์ธานี
 12. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว
 13. หน่วยวิจัยวัสดุผลึก
 14. หน่วยวิจัยการคลอดวิถีธรรมชาติ
 15. หน่วยวิจัยพอลิเมอร์ทางเภสัชทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย์
 16. หน่วยวิจัยสตาร์ชและเส้นใยธรรมชาติ
 17. หน่วยวิจัยเพศวิถีและการพัฒนาสังคมเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย
 18. หน่วยวิจัยชีววิทยาของเนื้องอก