ระบบสารสนเทศออนไลน์


สำหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศูนย์คอมพิวเตอร์รับผิดชอบระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการดูแลมีคณะ/หน่วยงานร่วมรับผิดชอบในการป้อนข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูล โดยระบบสารสนเทศมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง โดยระบบที่ทางมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นมานั้น แบ่งเป็น

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่ระบบการรับเข้า การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งระบบที่ให้บริการสามารถดูตามวิทยาเขตได้ดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับอาจารย์/บุคลากร

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร ซึ่งให้บริการด้านต่างๆ เช่น ประวัติบุคลากร การลาหยุดราชการ เป็นต้น ซึ่งระบบที่ให้บริการสามารถดูตามวิทยาเขตได้ดังต่อไปนี้