การประกันสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล บังคับใช้กับนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาต้องชำระเงินค่าประกันปีการศึกษาละ 300 บาท และให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) ได้รับสิทธิ์เข้ารักษาพยาบาลและคุ้มครองกรณีป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุดังนี้

      1. กรณีป่วยไข้ มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทั้งในภาคการศึกษาที่ 1 2 และภาคฤดูร้อน รวมเป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีการศึกษา
      2. กรณีได้รับอุบัติเหตุ มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิก และโพลีคลินิกทั่วโลก ตลอดปีการศึกษา โดยมีสิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 12,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และถ้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ได้รับเงินชดเชยจำนวน 120,000 บาท
      3. กรณีป่วยไข้ และสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น มีสิทธิ์เข้ารับบริการที่คลินิกสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานหอพัก

การใช้สิทธิ์และเบิกจ่ายเงิน

      1. กรณีป่วยไข้ ให้นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรทอง ต่อเจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยไม่ต้องชำระเงินกับทางโรงพยาบาล
      2. กรณีได้รับอุบัติเหตุ
         2.1 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1
         2.2 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ (ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลสงขลา-นครินทร์) ให้ติดต่อขอเบิกจ่ายเงินที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานหอพัก โดยแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับจริงและใบรับรองแพทย์

เว็บไซต์ : http://student.psu.ac.th/health/