กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จัดให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาตรี ทั้งนี้นักศึกษาต้องชำระคืนหลังสำเร็จการศึกษา วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปีการศึกษา ติดต่องานแนะแนวและจัดหางาน โทร. 0-7428-2201 , 0-7428-2205

เว็บไซต์ : http://student.psu.ac.th/loan/