ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา มีปฎิทินการรับสมัครและวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้

ปฎิทินการรับสมัคร

บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดปฎิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
 1. การรับสมัครประจำปี
 2. กำหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นการรับสมัครครั้งใหญ่ทุกสาขาวิชา
 3. การรับสมัครตลอดปี
 4. กำหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป เป็นการรับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น
ดูกำหนดการได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php

วิธีการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถรับใบสมัคร ตามช่องทางต่อไปนี้
 1. ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php หรือ
 2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 4 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันเวลาราชการ หรือ
 3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ในวันเวลาราชการ หรือ
 4. งานทะเบียนกลาง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ในวันเวลาราชการ หรือ
 5. สำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ในวันและเวลาราชการ หรือ
 6. สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร

 1. ทุกสาขาวิชาในวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 4 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 2. ทุกสาขาวิชาในวิทยาเขตปัตตานี ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
 3. ทุกสาขาวิชาในวิทยาเขตภูเก็ต ที่งานทะเบียนกลาง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

การยื่นใบสมัคร

 1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครเข้าระบบได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php
 2. สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครมาที่วิทยาเขต/เขตการศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชานั้นๆ
ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัครได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php

ส่วนเรื่องของการโอนย้ายและแลกเปลี่ยน

สามารถสอบถามได้ที่งานทะเบียนกลาง เบอร์โทรศัพท์ 0-7444-6734 หรือที่เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/เว็บไซต์บัณทิตวิทยาลัย http://www.grad.psu.ac.th