ปฏิทินดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกอบด้วย
  • วิชาเฉพาะ / ONET / ANET / Admissions
  • การรับตรง นร. เรียนดี จากทั่วประเทศ
  • การรับตรง โควตา 14 จว. ภาคใต้
ดูปฎิทินได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th/2554/news/pdf/05_ปฏิทินรับตรง2554.pdf

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขั้นปริญญาตรี 3 วิธีการ คือ

1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา
(ระบบ Admission หรือ รับรวม) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เป็นการดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 มีองค์ประกอบการพิจารณาและวิธีการ ดังนี้

1) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณา : ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ ดังตาราง คือ

องค์ประกอบ
2551
ค่าน้ำหนัก
2552
ค่าน้ำหนัก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX)
10%
10%
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA กลุ่มสาระ 3-5 กลุ่ม จาก 8 กลุ่ม)
30%
40%
3. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National Educational Test : O-NET)
35-70%
35-70%
4. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง ( Advanced
National Educational Test : A-NET) และ/หรือ
วิชาเฉพาะ รวมแล้วไม่เกิน 3 วิชา
0-35%
0-35%


2) วิธีการดำเนินการ ประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสอบวัดความรู้และขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้าคณะ/ประเภทวิชา
           2.1) ขั้นตอนการสอบวัดความรู้
เป็นการสอบวัดความรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่แต่ละคณะ/ประเภทวิชา กำหนดให้สอบเพื่อเก็บคะแนนไว้ใช้พิจารณาแข่งขันคัดเลือกในภายหลัง การสอบวัดความรู้มี 3 ประเภท คือ
                      (1 ) การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) จัดสอบปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ จัดสอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครสามารถสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น คะแนนสามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไป
                      (2) การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง ( Advanced National Educational Test : A-NET) ดำเนินการโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดสอบในเดือนมีนาคม จัดสอบปีละ 1 ครั้ง จัดสอบทั้งหมด 11 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย 2, สังคมศึกษา 2, ภาษาอังกฤษ 2, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์ 2, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาบาลี, ภาษาอาหรับ , ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครจะเลือกสอบกี่วิชา และสอบกี่ครั้งก็ได้ คะแนนเก็บไว้ใช้ได้ 3 ปี
                      (3) วิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) กำหนดสอบในเดือนตุลาคม ก่อนการสอบ O-NET และ A-NET จัดสอบทั้งหมด 11 วิชา ได้แก่ ความถนัดทางวิศวกรรม, ความถนัดทางสถาปัตยกรรม, ความถนัดทางวิชาชีพครู, ความรู้ความถนัดทางศิลป์, ทฤษฎีทัศนศิลป์, ปฏิบัติทัศนศิลป์, ทฤษฎีนฤมิตศิลป์, ปฏิบัตินฤมิตศิลป์, วาดเส้น, องค์ประกอบศิลป์ และความถนัดทางนิเทศศิลป์ คะแนนเก็บไว้ใช้ได้ 3 ปี
           2.2) ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดให้ยื่นใบสมัครเพื่อเลือกคณะ/ประเภทวิชา
ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ผู้สมัครสามารถเลือกคณะ/ประเภทวิชาได้ 4 อันดับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนำคะแนนวิชาต่าง ๆ ใน O-NET, วิชาต่าง ๆ ใน A-NET และ/หรือวิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด ที่ผู้สมัครทำได้ มารวมกับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ที่คณะ/ประเภทวิชากำหนด เพื่อใช้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และจะประกาศผลการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยประมาณต้นเดือนพฤษภาคม

2. การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะพยายามให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้รับใช้ชุมชนใต้ จึงได้หาแนวทางที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2516 -2517 มหาวิทยาลัยเริ่มจัดโควตาให้เฉพาะนักเรียนที่เรียนดีในชั้น ม.ศ.5 สายสามัญ (ม.6 ปัจจุบัน) ในภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนที่รับได้ทั้งหมด ต่อมาในปี 2518 เริ่มเปิดโอกาสให้นักเรียนในภาคใต้แข่งขันเข้าเรียนได้อย่างเสมอภาคด้วยวิธีการการสอบแข่งขัน โดยรับเข้าศึกษาจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนที่รับได้ทั้งหมด และ เพิ่มเป็นร้อยละ 40 ในปี 2519-2522 ตั้งแต่ปี 2523-2551 เพิ่มเป็นร้อยละ 50 จนถึงปัจจุบันรับเข้าศึกษาร้อยละ 75 ของจำนวนที่รับทั้งหมดในปีแต่ละปีการศึกษา
           ในการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงนี้ มหาวิทยาลัยยังพบว่า นักเรียนโรงเรียนใหญ่ๆ ที่มีมาตรฐานการสอนดีจะมีโอกาสสอบคัดเลือกได้มากกว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือโรงเรียนประจำอำเภอเล็กๆ มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กระจายมากขึ้น โดยการแบ่งผู้สมัครออก เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 โดยกำหนดโควตาให้แต่ละกลุ่มจำนวนร้อยละ 40 และ 60 ของจำนวนที่จะรับได้โดยวิธีรับตรงตามลำดับ ผู้สมัครในกลุ่ม 1 คือนักเรียนที่เรียนดีที่สุด 10 % แรก ของแต่ละโรงเรียน ส่วนนักเรียนที่เหลือของแต่ละโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม 1 ให้ถือเป็นกลุ่ม 2 จากวิธีการแบ่งกลุ่มเช่นนี้ทำให้นักเรียนในโรงเรียนมัธยมเล็กๆมีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

3. การสอบคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ โดยคณะจัดสอบเอง
           เป็นการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (ต่ำกว่าปริญญาตรี)ระดับอนุปริญญา, ระดับปริญญาตรี, ปริญญาตรีต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษอื่นๆ โดยคณะวิชาต่างๆ ที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือโครงการพิเศษเหล่านี้ จะเปิดรับสมัครและทำการสอบคัดเลือกเองโดยตรง ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครและวันสอบแข่งขัน เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นคราวๆไป

ส่วนเรื่องของการโอนย้ายและแลกเปลี่ยน สามารถสอบถามได้ที่งานทะเบียนกลาง เบอร์โทรศัพท์ 0-7444-6734 หรือที่เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/