วารสารวิชาการ ม.อ.

สำหรับ

วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มี 3 ฉบับ ทุกฉบับมีนโยบายรับพิจารณาบทความวิจัยจากเจ้าของบทความทั่วโลกเพื่อลงตีพิมพ์ สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ของวารสารแต่ละฉบับ ดังข้อมูลต่อไปนี้

  1. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เป็นวารสารระดับนานาชาติ)
    เว็บไซต์ : http://www.sjst.psu.ac.th
  2. สงขลานครินทร์เวชสาร (เป็นวารสารระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
    เว็บไซต์ : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
  3. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (เป็นวารสารระดับชาติ)
    เว็บไซต์ : http://www.kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/psuhsej
ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://rdo.psu.ac.th/rdo-psu/index.php