สมาคมนักศึกษาเก่า

สำหรับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ วัตถุประสงค์เพื่อ กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่ดินแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่น และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค โดยมุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้า ที่เป็นศูนย์กลาง ทางวิชาระดับสูง เพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และ เป็นสถาบันที่สามารถรับ ใช้ชุมชนได้อย่างแท้ จริง นับตั้งแต่ปี 2510 ซึ่งเป็นปีแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน เรามีศิษย์เก่าประมาณ 30,000 คน ตลอด ระยะ เวลา 30 ปี ที่ผ่านมา ทั้งอาจารย์ และนักศึกษา ของเราได้ร่วมกันสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยของเรา ให้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ก็ต้องดำเนินไปไม่สิ้นสุด และ นับวันจะยิ่งท้าทายต่อ สปิริตของ " ลูกสงขลานครินทร์ " มากขึ้นทุกวัน สมดังคำกล่าว ของอาจารย์รุ่นแรก ท่านหนึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า " เราต่างก็เป็นคลื่น ที่ไหลตามกันมา เพื่อร่วมกันผลักดัน ม.อ. กันคนละยุค คนละสมัย ”

ด้วยปณิธานที่ว่า
" ร่มศรีตรังยังเพรียกร่ำเรียกหา        ลูกสงขลานครินทร์อยู่ถิ่นไหน
  แม้ห่างกันพันแสนด้าวแดนใด          มอบดวงใจไว้ที่ร่มศรีตรัง"

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สน.มอ.) จึงได้เกิดขึ้น จดทะเบียนเป็น สมาคม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525 และได้รับอนุมัติจาก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2526

เว็บไซต์สมาคม : http://www.psu-alumni.org/
เว็บไซต์สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ : http://student.psu.ac.th/alumni/