สำหรับ
เว็บไซต์ http://lms.psu.ac.th/

ระบบ LMS@PSUเป็นระบบที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยตัวของระบบนั้นมีพื้นฐานมาจากฟรีซอฟท์แวร์ที่ชื่อว่า Moodle (Modular Objact-Oriented Dynamic Learning Environment) ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการสร้างบทเรียนแบบออนไลน์ในระบบเพื่อนำไปประยุกต์ใชกับการเรียนการสอนในรูปแบบที่ผู้สอนต้องการ