สำหรับ
เว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/jobssearch

เว็บไซต์ PSU Job Search เป็นเว็บไซต์สมัครงานที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับให้บริการทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัทต่างๆที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ PSU Job Search โดยนักศึกษาสามารถฝากประวัติและค้นหางานจากบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศได้ สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถค้นหาประวัตินักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ต้องการ และดำเนินการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นกัน