สำหรับ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web

1. ให้นักศึกษาป้อนข้อมูลลงทะเบียนเรียนผ่าน Web โดยป้อนข้อมูลจากภายนอกวิทยาเขตหาดใหญ่ได้ โดยเข้าสู่ระบบโดยผ่าน Web browser “Internet explorer v.5 ขึ้นไป” หรือ “Netscape Navigator v.4.7 ขึ้นไป” ที่ Web Site http://regist.psu.ac.th/
2. การใส่ Username และ Password
ป้อนข้อมูล Username และ Password ตามที่ทางทะเบียนและประมวลผล แจกให้ เช่น นักศึกษารหัส 4510999
ใส่ Username= 4510999 Password=...............จากนั้นเลือกภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ลงทะเบียน และกดปุ่ม ok
3. หลังจากกดปุ่ม “Ok” จะแสดงข้อความ Auto Complete แล้วจึงกดปุ่ม “No”
4. เมื่อแสดงข้อความ Security Alert กดปุ่ม “Yes”
5. การป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนครั้งแรก (Add Subject)
     5.1 กดปุ่ม “Add New”
     5.2 เมื่อนักศึกษากดปุ่ม “Add New” แล้ว ให้นักศึกษาป้อนรหัสวิชาหรือชื่อวิชาที่รายการ “คำค้น” และกดปุ่ม “Find” (สำหรับรายวิชาทั่วไป)หากเป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้กดที่ข้อความ “ค้นหาที่นี่” เพื่อดูตอนเรียนเนื่องจากในแต่ละภาคการศึกษาตอนเรียนอาจจะแตกต่างกัน
     5.3 หลังจากกดปุ่ม “Find” แล้ว หน้าจอจะแสดงรายวิชาที่ค้นพบ (เช่นทุกกลุ่มที่เปิดสอน หรือภายในรหัสวิชาเดียวกัน แต่มีชื่อวิชาแตกต่างกัน หรือชื่อวิชาเดียวกัน แต่จำนวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน) ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ต้องการ โดยกด Link ไปยังรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน จากนั้น เลือกประเภทวิชาสำหรับรายวิชาทั่วไป และให้ระบุจำนวนหน่วยกิตเฉพาะในรายวิชาวิทยานิพนธ์ เท่านั้น และกดปุ่ม “Add ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5.1-5.3 จนครบทุกรายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียน

***หมายเหตุ*** นักศึกษาต้องระมัดระวังในการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งบางรายวิชามีรหัสวิชาเดียวกัน แต่มีชื่อวิชาแตกต่างกัน/หรือชื่อวิชาเดียวกัน แต่จำนวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน

6.การป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน (Add/Withdrawal) เมื่อนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนเรียนตามข้อ 5. เรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งต่อไปจะสามารถทำการ เพิ่ม-ถอนรายวิชาได้
     6.1 การถอนรายวิชา
          6.1.1เลือกรายวิชาที่ต้องการถอนจากรายวิชาที่ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว
           6.1.2 กดปุ่ม “Withdrawal” เพื่อทำการถอนรายวิชา จะแสดงรายวิชาที่ต้องการถอนดังรูป
           6.1.3 หากแน่ใจว่าต้องการถอน ให้กดปุ่ม “Withdrawal”
           6.1.4 กดปุ่ม “Withdrawal” แล้วจะแสดงรายวิชาที่ต้องการถอน
                6.1.4.1 กดปุ่ม “Delete Withdrawal” เพื่อลบรายวิชาที่เลือกไว้เพื่อทำการถอน (คือไม่ประสงค์จะถอนในรายวิชาที่นักศึกษาเลือกไว้เพื่อถอน ยังต้องการเรียนเช่นเดิม)
                6.1.4.2 กดปุ่ม “check all” เพื่อตรวจสอบรายวิชาที่สามารถทำ การถอนได้
                6.1.4.3 กดปุ่ม “Registration” เพื่อยืนยันการถอน
     6.2 การเพิ่มรายวิชา
      6.2.1 กดปุ่ม “Add New” เพื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นให้นักศึกษาป้อนรหัสวิชาหรือชื่อวิชาที่รายการ “คำค้น” และกดปุ่ม “Find” (สำหรับรายวิชาทั่วไป)หากเป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้กดคลิก link “ค้นหาที่นี่” เพื่อดูตอน เนื่องจากในแต่ละภาคการศึกษาตอนเรียนอาจจะแตกต่างกัน
      6.2.2 เมื่อกด Link ไปยังรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน จากนั้นเลือกประเภทวิชาสำหรับรายวิชาทั่วไป และให้ระบุจำนวนหน่วยกิตเฉพาะในรายวิชาวิทยานิพนธ์เท่านั้นและกดปุ่ม “Add” ดังรูปหลังจากกดปุ่ม “Add”จะแสดงรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
      6.2.3 การแก้ไขจำนวนหน่วยกิต หรือประเภทของการลงทะเบียน(Edit)
           6.2.3.1 เลือกรายวิชาที่ต้องการ โดยคลิกที่หน้ารายวิชาที่ต้องการแก้ไข และกดปุ่ม “Edit”คหน้าจอจะแสดงรายวิชาที่จะทำการแก้ไข ในการแก้ไข ทำได้ 2 กรณีเท่านั้น คือ
           - แก้ไขประเภทวิชา A : Audit
                C : Credit
               N : Non-credit
          - แก้ไขจำนวนหน่วยกิต เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์
               6.2.3.2 หลังจากที่นักศึกษาแก้ไขประเภทวิชาหรือจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้กดปุ่ม “Edit”
     6.2.4 การลบรายวิชาที่ไม่ไต้องการ (Delete)
          6.2.4.1 เลือกรายวิชาที่ต้อง โดยคลิกที่หน้ารายวิชาที่ต้องการลบและกดปุ่ม “Delete” หน้าจอจะแสดงรายวิชาที่จะลบ
          6.2.4.2 หากนักศึกษาแน่ใจว่าจะลบรายวิชาที่เลือกไว้ให้กดปุ่ม “Delete”
     6.2.5 กดปุ่ม “Check all” เพื่อตรวจสอบรายวิชาที่สามารถทำการเพิ่มรายวิชาได้หรือไม่ โปรแกรมจะตรวจสอบทุกรายวิชา หากรายวิชาใดมีปัญหา จะแสดงข้อความปัญหานั้นให้นักศึกษาทราบ หากไม่มีปัญหาใด ๆ จะขึ้นข้อความ “ทุกรายวิชาที่เลือกถูกต้อง พร้อมลงทะเบียนได้”
     6.2.6 กดปุ่ม “Registration” เพื่อยืนยันการเพิ่มรายวิชา หลังจากนี้นักศึกษายังสามารถเพิ่มวิชา หรือแก้ไขวิชาหรือลบวิชาใดๆ ได้อีก
7. หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ออกจากระบบ”

เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/manual/index_.htm