ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

เว็บไซต์  http://www.oic.go.th/index.htm

วิสัยทัศน์

"เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการประสานงานหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน และเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการรับ รู้ข้อมูลข่าวสาร"

พันธกิจ

พันธกิจ 1 ดำเนินการเพื่อสนับสนุนบทบาทตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการในการกำกับดูแล และสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงออกระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อคุ้มครองและรองรับสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ 2 ดำเนินการด้านวิชาการและธุรการให้กับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในกระบวนการวินิจฉัยอุทธรณ์ รวมถึง การสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และประชาชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชนเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540