เว็บไซต์ https://webmail.psu.ac.th

PSU :: Webmail Login เป็นบริการ ITพื้นฐานสำหรับบุคลากร โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถใช้บริการพื้นฐานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการโดยต้องใช้ PSU Passport เป็นกุญแจสำหรับเข้าใช้บริการ ซึ่ง E-Mail Address บุคลากรจะได้ E-Mail Address อัตโนมัติจากระบบ โดยจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ มี จุด และตามด้วยนามสกุลตัวแรก ตามด้วย @psu.ac.th เช่น naowarat.s@psu.ac.th เป็นต้น